Tegemoetkoming studiekosten

Vanuit de overheid wordt al jaren geïnvesteerd in meer mensen voor de klas door het beschikbaar stellen van financiële ondersteuning voor studenten die leraar willen worden of zich willen specialiseren. We maken een onderscheid in tegemoetkoming deeltijders voor werkende bevoegde leraren voor uitbreiding of verdieping van kennis (lerarenbeurs) en voor deeltijdstudenten in een lerarenopleiding (tegemoetkoming leraren).

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet is ingevoerd met ingang van het studiejaar 2017/2018 en is qua vorm vergelijkbaar met het collegegeldkrediet.
Vanaf 1 september 2017 kan een nieuwe groep studenten terecht bij DUO voor het lenen van les- of collegegeld voor opleidingen in het Hoger Onderwijs te weten:

  1. deeltijdstudenten in het hoger onderwijs (bekostigd en niet bekostigd onderwijs);
  2. studenten die een tweede studie willen volgen (ook onder de 30 jaar);
  3.  studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs (die geen recht meer hebben op studiefinanciering), ook zij die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van de studie

De regeling geldt voor studenten tot 56 jaar (bij aanvang van de studie en voor maximaal 4 jaar (met verlenging bij langere nominale studieduur). Bij hoger collegegeld kan tot maximaal 5 x het wettelijk collegegeld worden geleend. De terugbetaaltermijn van de lening is 15 jaar. Bij DUO wordt nog gekeken naar de samenloop en afhandeling van diverse terugbetaalregimes.

Zie ook: info levenlanglerenkrediet DUO

Lerarenbeurs

De lerarenbeurs is een tegemoetkoming voor bevoegde leraren, die minimaal 1 jaar werken aan een bekostigde school en ten minste 20% lesgeven. Deze lerarenbeurs is bedoeld voor  leraren om kennis uit te breiden of te verdiepen. De beurs is bedoeld voor o.a.

  • een reguliere bachelor – of masteropleiding
  • post-initiële masteropleidingen

N.B.: de opleiding hoeft geen lerarenopleiding te zijn.

Het is NIET mogelijk om een lerarenbeurs aan te vragen voor een post-HBO-opleiding.
Het aanvragen is aan tijd gebonden (periode 1 april t/m eind juni) en er zijn voorwaarden voor studievoortgang en blijven werken in het onderwijs.

LET OP: 
Vraag de beurs direct op 31 maart om 00.00 uur aan, aangezien er een maar beperkt aantal beurzen en op volgorde van aanvraag wordt toegekend!!!

De vergoeding bedraagt:

·       cursus- of collegegeld (100 % vergoeding van het wettelijk collegegeld tot max. € 7.000 instellingscollegegeld).
·       Studiemiddelen en reiskosten (max. € 350,00 voor elk van deze posten).
·       De werkgever kan een vergoeding krijgen voor de vervanging van de studerende leraar tijdens het studieverlof. Het gaat om een vast bedrag per uur per sector.

Wie kunnen de beurs aanvragen?
Leraren 
Leraren die een onderwijsbevoegdheid hebben in het primair, voortgezet, voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, of minimaal een bachelordiploma hebben behaald en in dienst zijn bij een school in Nederland of Caribisch Nederland, die door het ministerie van Onderwijs of het ministerie van Economische Zaken wordt bekostigd.

Invalkrachten 
De toelatingseisen voor invalkrachten zijn onlangs verruimd. Invalkrachten hebben vaak geen vaste werkgever. Op het moment dat zij de beurs aanvragen moeten zij kunnen aantonen dat:
• zij als invalkracht op een school werken of
• dat zij in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag als invalkracht hebben gewerkt. 

Zie voor meer informatie ook: info lerarenbeurs DUO

Het BRIN-nummer van de Marnix Academie is 10IZ en het Isat-nummer van de Master Onderwijs & Technologie is 70217.
Heb je al een master gevolgd? Dan kun je eventueel je master bekostigen uit de lumpsum gelden voor personele kosten van je school.

Vraag:  Ik ben al bezig met mijn bachelor- of masteropleiding. Kom ik ook in aanmerking voor een lerarenbeurs?
Antwoord:  Ja. Als je al begonnen bent met je bachelor- of masteropleiding kun je ook in aanmerking komen voor de lerarenbeurs.
Vraag:  Ik sta nog niet ingeschreven bij een opleiding. Kan ik de lerarenbeurs al aanvragen?
Antwoord: Ja, je kunt de lerarenbeurs alvast aanvragen en je later inschrijven bij de opleiding.

Wil je meer weten over de lerarenbeurs of over de Master Onderwijs & Technologie? Kom naar onze voorlichtingsavond. Meld je hieronder aan!

Aanmelden voor voorlichting